با اجازه مافوقترين نيروي قدرت و عظمت

يك محيط سعادت درخشنده وحدت نوين جهاني

اساسنامه وحدت نوين جهاني شعبه سويس

به نام و اجازه مافوقترين نيروي قدرت وعظمت، انجمن وحدت نوين جهاني كه در سال هزار و سيصد و پنجاه و يك دركشور ايران شهر تهران به شماره هزار و سيصد و چهل و هفت ثبت شده بود، در كشور سويس شهر زوريخ تحت عنوان انجمن صلح و دوستي طي اساسنامه زير تشكيل مي گردد.

فصل اول هدف و مرام:

وحدت نوين جهاني تشكيلاتي منظم است كه:

        از تعصبات و خرافات مذهبي، طبقاتي و عقيدتي خالي است.

        بدور از هرگونه اختلاف صوري و ايدئولوژيكي با هر دين، مذهب و مكتب الهي و غير الهي در زمين است.

        با فعاليت سياسي  مخرب، نفاق و جنگ برانگيز مخالف است. (اعضاء و همگامان متعهد به اجتناب از فعاليتهاي سياسي به شرح فوق هستند و مسئوليت هرگونه تخلف منحصرا به عهده متخلف مي باشد).

        منظور آن فعاليت در استقرار و توسعه صلح، محبت و دوستي بين افراد بشر و ساير مخلوقات، وحدت اديان، مذاهب، عقايد، مكاتب و ايدئولوژيها مي باشد.

هدف و مرام آن به شرح زير بيان مي گردد:

اصل اول خود شناسي و خداشناسي:

تعليم خداشناسي از طريق خودشناسي به فرد و اجتماع. شناسانيدن يزدان مقتدر مهربان با دلايل و براهين متقن علمي و فلسفي به منظور استقرار ايمان در افكار و قلوب افراد و تقويت معلومات بشر نسبت به عالم لايتناهي و خداپرستي به وسيله همراه كردن دانش خداشناسي با كاروان علوم زمان جهت نزديكتر نمودن دلايل علمي، عقلي و استدلالي براي وجودي مافوق به نام بي نهايت (خدا)

اصل دوم حكمت و دانش:

        بيان و گسترش حكمت نوين درباره حقايق و اسرار آفرينش (خودشناسي، خداشناسي، يكتاپرستي) به منظور بالا بردن سطح افكار و معلومات بشر و تشويق همگان به تفكر و تعقل جهت رفع خرافات.

        تلفيق و هماهنگي بين دين و دانش.

        توسعه و رفاه سعادت و بهسازي جامعه انساني و گسترش مهر و عاطفه بشري در سطح جهان از طريق تبليغ و تربيت جامعه به ويژه نسل جوان.

        استقرار مكتب وحدت و تطهير اخلاقي با كمك آموزگاران، دبيران، استادان، و كساني كه قسمتي از وقت و كوشش خويش را وقف تامين آينده اجتماع مي نمايند.

        قدر شناسي از دانش پژوهان، دانشمندان، روشنفكران، مخترعين و مكتشفين با وجداني كه به نفع عالم بشريت مي كوشند.

        ايجاد گذرگاهي مطمئن براي جهش نسل جوان بسوي حق و حقيقت و آينده اي درخشان، خالي از تعصبات، جنگ، نفاق و كينه توزي.

اصل سوم تبليغ وهدايت:

        جلب همكاري، همگامي و همفكري افراد بشر از نژادها، مذاهب، ايدئولوژيها، عقايد، طبقات و ملل گوناگون جهان با انتشار و پخش مطالب علمي و فلسفي مطابق با علم روز به زبان ساده و قابل فهم همگان.

        استفاده از وسايل ارتباط جمعي و گروهي (كتاب، روزنامه، اينترنت و ...) مجالس سخنراني، سمينار و كنفرانس.

        اصل تبليغ و هدايت بر اساس مهر و محبت، اندرز و خودداري اكيد از هر گونه مباحثه، مجادله، مشاجره، تندي و عصبانيت خواهد بود.

اصل چهارم مكتب روحي و تطهير اخلاقي:

        مطلع ساختن افراد بشر به حقايق و نيروهاي وحدت عالم از راه توجهات، تلقينات و تمرينات روحي و رواني ( هيپنوتيزم، مانيتيزم و ارتباط با روانها).

        پيوند افكار و دلها به يكديگر و آموزش عملي اخلاق پسنديده با استفاده از اصول بهينه تمام مكاتب، مذاهب و عقايد.

        تقويت معتقدات انساني، چنان كه هر فرد احساس مسئوليت كرده وظيفه خود را بداند و بدان عمل نموده مراقب افكار، گفتار و كردار خويش باشد.

        ايجاد روح نشاط و ترغيب و تشويق به فعاليت براي زندگي بهتر.

        انجام اعمال خير، مرتفع ساختن مشكلات افراد بشر به قدر توانايي، كمك و تعاون به عنوان يك وظيفه روزمره و تعميم نيكوكاري و اصلاح اخلاقي هر چه بيشتر و وسيعتر به منظور استقرار يك محيط سعادت درخشنده وحدت نوين جهاني.

اصل پنجم تحكيم بنيان خانواده:

        طرح و پي ريزي جهت نحوه تشكيل و استوار ساختن خانواده مطابق مقررات الهي، عقلي، فطرت انساني و دانش زمان.

        آموزش و ترويج اصول اوليه خانوادگي، در مورد رفتار زن و شوهر.

        شيوه هاي سازش و ارتباط سالم بين افراد خانواده مخصوصا زوجين از لحاظ مادي و معنوي.

        ياري كردن و رفع نياز خانواده ها و كمك به پرورش نوزادان و كودكان طبق روشهاي علمي و اخلاقي.

        ارائه طرح و برنامه جهت تعليم و تربيت جوانان با توجه به احتياجات طبيعي و سني آنها.

        پيشنهاد جهت بهترين شيوه براي برآوردن خواسته هاي روحي، رواني، و انساني طبقات مختلف سني با استفاده از وسايل فرهنگي و تربيتي.

        احترام به حقوق بانوان با توجه به شرايط جسمي، احساسي و اجتماعي آنها.

        تلاش در جهت تطبيق و همسان نمودن حقوق اجتماعي و فردي بانوان به عنوان مهمترين ركن تربيتي و خانوادگي جامعه.

        احياي حق همسر گزيني و رعايت حقوق جسمي و جنسي بانوان به عنوان تصميمي فردي، در راستاي احترام و رعايت اهداف جامعه با اصول و بنيانهاي تعريف شده در وحدت نوين جهاني.

        تلاش در تربيت افراد در سنين پايين و كودكي جهت آموزش، احترام و بكارگيري اصول ذيل:

        رعايت مقررات جنسي و پيوند زناشويي بر اساس خواست و احترام متقابل.

        مراعات قواعد الهي، انساني، علمي، عقلي و وجداني در ارتباط با خود و ديگر افراد پيرامون.

        احترام به حقوق فرزندان، آگاهي به مسئوليت آموزش و تربيت صحيح آنها، برقراري نظم خانواده بر اساس محبت و صميميت.

        اتخاذ هدفهاي وحدتي در انجام امور خير و خدمت به جامعه بشري.

اصل ششم بهزيستي:

        توسعه و آموزش اصول و قواعد تندرستي و بهداشت.

        توجه دادن مردم به رعايت اصول نظافت، ورزش و تفريح.

        خودداري از اعمالي كه براي سلامت فرد و جامعه زيان بخش است.

        سعي در تبليغ و تعليم اصول بهزيستي.

اصل هفتم جشن همگاني :

از آنجا كه برقراري يك جشن عمومي جهاني در سراسر كره زمين مي تواند براي استوار ساختن بنيان وحدت، اتصال افراد بشر، نزديك ساختن آرمانها و عادت دادن مردمان به همكاري و همفكري مفيد باشد، وحدت نوين جهاني ابتداي بهار را كه تمام پديده هاي طبيعي در اكثر نقاط زمين اعم از انسانها، حيوانات، نباتات، و حتي آب و هوا فرحبخش شده، حياتي پر تجلي پيدا مي كنند، جهت برگزاري اين جشن پيشنهاد كرده و براي تحقق آن كوشش خواهد نمود. (منظور، بهار در نيم كره شمالي است، كه به دليل پرجمعيتتر بودن اين بخش از زمين انتخاب گرديده)

فصل دوم عضويت و تشكيلات :

اعضاء وحدت نوين جهاني شعبه سويس با احترام به موسسين و هيئت مديره اوليه در ايران به شرح زيرند:

اصل هشتم اعضاء:

الف هيئت مديره :

بر اساس صورت جلسه تاسيس، تشريح، معرفي و مورد پذيرش اعضا، قرار مي گيرند.

ب- همگامان يا پيوستگان:

سازمانها و كساني هستند كه در سراسر كره زمين موافقت خود را با اهداف وحدت نوين جهاني كتبا ابراز داشته و برگه همگامي را امضاء كرده اند.

ج موافقين يا وابستگان:

سازمانها و كساني هستند كه موافقت و هم عقيده بودن آنها با مرام وحدت نوين جهاني به نحوي از انحا مستقيم يا غير مستقيم ابراز شود.

اصل نهم تشكيلات:

        هيئت مديره شعبه سويس وحدت نوين جهاني داراي يك سخنگو است كه مسئول نيز مي باشد. (كليه نامه ها و اسناد مالي و اداري به امضاي وي مستقلا معتبر مي باشد.) جهت احترام به موسسين اوليه، در واحد سويس سمتي به نام"رئيس هيئت مديره" وجود نخواهد داشت.

        يك دبيركل و مسئول امور دبيرخانه.

        يك معاون امور مالي، هماهنگي و تداركات.

        يك معاون امور اداري، تبليغات و انتشارات.

        سه عضو هيئت مديره كه با مسئولين همگامي و همكاري مي نمايند.

        مدت انتخاب هيئت مديره دوره اول يك سال و از دوره دوم به مدت چهار سال مي باشد.

فصل سوم امور مالي:

اصل دهم

انجمن وحدت نوين جهاني صرفا غير انتفاعي است (جهت سود دهي يا امور مالي براي نفع شخصي اعضاي هيئت مديره و همگامان فعاليت نخواهد كرد). هزينه آن از كمكهاي مالي اعضاي هيئت مديره، همگامان و موافقين مشروحه در اصل هشتم تامين خواهد شد. اين انجمن، انجام فعاليتهاي اقتصادي و سود ده را، جهت پيشبرد اهداف انساني براي خود مفروض مي داند. واضح است اين فعاليتها جهت نفع شخصي اعضاي هيئت مديره، همگامان و موافقين نخواهد بود.

هيئت مديره از محل صندوق انجمن مي تواند به اشخاص حقيقي و حقوقي كمك مالي نمايد.

فصل چهارم مجمع عمومي، شعبات و انحلال

اصل يازدهم

مجمع عمومي وحدت نوين جهاني شعبه سويس طبق نظر هيئت مديره در يكي از كشورها در ابتداي بهار تشكيل مي گردد. چگونگي، محل، رياست، دعوت شدگان و تماشاچيان طبق آيين نامه هاي داخلي تعيين خواهد شد.

اصل دوازدهم

هيئت مديره حق ثبت اساسنامه فوق را در كشورهاي مختلف با احترام و توجه به قوانين جاريه كشور مورد نظر براي خود مفروض مي داند. طبيعي است نسبت به مقتضيات كشور مورد نظر هيئت مديره قابل تغيير مي باشند.

اصل سيزدهم

انحلال انجمن فقط در شرايطي مفروض است كه بيش از نيمي از اعضاي هيئت مديره بدون معرفي اعضاي جديد ظرف مدت سه ماه استعفا داده يا تحول يابند.

اين اساسنامه در چهار فصل و سيزده اصل تدوين گرديده است.

اميد است درتوسعه علاقه و تامين صلح و سعادت جهان موثر واقع شده در نزد ارباب دانش و بينش پسنديده آيد.