دکتر عطا الله شهابپور (بهگر)، معاون

انجمن وحدت نوین جهانی

1295-1360/06/29

حشمت الله دولتشاهی (حشمت السلطان)، رهنمون 

انجمن وحدت نوین جهانی

1283-1359/04/30

مسعود ریاضی، سخنگو

انجمن وحدت نوین جهانی

1312/12/12-1374/07/13

علی اشرف کشاورز، دبیر کل

انجمن وحدت نوین جهانی

1291