مکتب "وحدت نوين جهاني"

 

مبتكر و بنيانگذار "مکتب وحدت نوين جهاني"، آقاي حشمت اللّه دولتشاهي (حشمت السلطان) که به عنوان "رهنمون" از ايشان ياد مي شود، همراه آقاي دكتر عطاء اللّه شهاب پور، ملقب به "بهگر" و آقاي علي اشرف كشاورز، به عنوان هيات موسس در سالهاي 1320 شمسي، ابتدا انجمني به نام "انجمن تبليغات اسلامي نوردانش" را تاسيس مي نمايند.

شرايط زماني در سال 1326 شمسي، و نياز وحدت بخشيدن به فرق مختلف اسلامي، اقتضا مي کند که انجمن تبليغات اسلامي نوردانش، فعاليت خود را گسترش دهد. بدين جهت هيات موسس تصميم مي گيرد، از اين سال به بعد تحت عنوان "وحدت نوين اسلامي" ادامة فعاليت نمايد.

آقاي "مسعود رياضي" که عالمي اسلامي، عارفي رباني و سخنراني مبرز بود، از سال 1329 شمسي عضو "انجمن تبليغات اسلامي" مي شود، در ضمن مقام سخنران يکي از گروه هاي تبليغي اين انجمن در شهر کرمانشاه را هم به عهده مي گيرد.

"وحدت نوين اسلامي" در اثر فعاليتهاي موثر و انتشارات و ارتباطات جهاني خود به اين نتيجه مي رسد، که مي بايستي فعاليتش را گسترش بيشتري دهد. از اين رو براي عملي ساختن آنچه در نظر دارد، عنوان "وحدت نوين اسلامي" را به "وحدت نوين جهاني" تغيير مي دهد. اين تغيير درسال 1332 شمسي، انجام
مي شود. در سال 1346 شمسي آقاي مسعود رياضي مسئوليت مي يابد که "سخنگو و انجلا دهندة وحدت نوين جهاني" شده و در اساسنامه اي که بعدا به ثبت مي رسد، به سمت عضو اصلي و غير قابل تغيير هيات مديره، تثبيت مي گردد. در همين سال است که پيشنهاد وحدت اديان به صورت "برگة همگامي" تنظيم و منتشر مي شود.

"وحدت نوين جهاني" در سال 1351 شمسي به عنوان انجمن وحدت نوين جهاني که موضوع آن، استقرار و توسعة محبت و دوستي بين افراد بشر و ساير مخلوقات، وحدت اديان و استحکام مباني تقوي و فضيلت است، به شماره 47 در تهران - ايران به ثبت مي رسد و جواز فعاليت و تبليغ و اجراي كنفرانسهاي عمومي، براي مدت دو سال به طور رسمي صادر مي گردد. اين جواز براي مدت دو سال ديگر تا سال 1354 شمسي تمديد مي شود. تالار ديدار وحدتيان براي محل كنفرانسها و كلاسهاي وحدت نوين جهاني در ميدان هفت حوض نارمک، شروع به فعاليت مي کند.

براي آموزش و توسعة اين مکتب، كلاسهاي تعليمي وحدت، از سال 1352 شمسي در مرکز تبليغ و انجلاي اين انجمن به شرح زير داير مي شوند:

- "مكتب روحي و تطهير اخلاقي"، زير نظر مستقيم رهنمون وحدت آقاي حشمت اللّه دولتشاهي (حشمت السلطان).

- "پرتوگاه خداشناسي"، به مسئوليت دكتر عطاء اللّه شهاب پور (بهگر).

- "پرتوگاه اقتصاد وحدت"، به سرپرستي علي اشرف كشاورز، "دبيركل وحدت نوين جهاني".

- "پرتوگاه تبليغ و انجلاي وحدت"، به مسئوليت آقاي مسعود رياضي، "سخنگو و انجلا دهندة وحدت نوين جهاني".

"وحدت نوين جهاني" در مرحلة تکويني خود، از سه مرحله گذشته است:

مرحلة اول، وحدت مذاهب اسلامي و اتحاد پيروان فرقه هاي مختلف و شعب مذاهب اسلام. در اين مرحله کوشش شده است، با همة پيروان مذاهب مختلف اسلامي به قاعدة صلح و محبت و برادري رفتار شود و براي ايجاد اتحاد و همبستگي اسلامي اقدام شود. در اين راستا مجله نوردانش که حاصل تلاش و مديريت مرحوم شهاب پور "بهگر" بوده نقش به سزايي در اجراي اين اهداف داشته است.

مرحلة دوم، وحدت اديان الهي و اتحاد يکتاپرستان جهان. در اين مرحله، يکتاپرستان جهان از هر دين و آيين و نژاد، به وحدت و همفکري و همکاري و اتحاد و اتفاق روي اصول مشترک اديان دعوت مي گردند. متن پيام، پيشنهاد و دعوتنامة "وحدت نوين جهاني" چنين بوده است:

"ما همة روشنفکران جهان را از هر دين و آيين دعوت مي کنيم، که دست اتحاد به يکديگر دهند و در کلمة مشترک خداپرستي و آنچه اصول همة اديان دربارة آنها متفق و متحد است، بکوشند و در ساية بهترين تعليمات از اديان الهي با کمک آخرين پديده هاي علم و دانش، خداپرستي را به نحوي که قابل فهم و قبول همة افراد جهان مخصوصا دانشمندان باشد، در جهان تبليغ کنند. ما براي تمام اديان آسماني احترام قائليم و پيروان آنها را خواهران و برادران خود مي دانيم و اميد ما بر آنست، که پس از اتحاد و اتفاق و همکاري و همفکري و هماهنگي در اصول مشترک، که اهم آن خداپرستي است، علما و بزرگان و روشنفکران اديان جهان در طي سمينارها و کنفرانسها و جلسات برادرانه به مندرجات کتب آسماني همة اديان مراجعه نموده و در نتيجة تتبع و تفحص و تحقيقي که توام با اصول بي طرفي و تمسک از دستورات عقل و دانش است، خالي از هرگونه شائبه تعصب جاهلانه بهترين راه و روشي را که براي خير و صلاح افراد بشر مناسبتر است، بيابند و برگزينند."

در اين مرحله هر فرد انسان، از هر دين و مذهب و مرام و مسلک که پيشنهاد وحدت اديان و اتحاد يکتاپرستان را پذيرفته باشد، خود را وجدانا متعهد مي داند، که اولا به احکام و تعاليم و دستورات و ايدئولوژي دين و مذهب يا مرام و مسلک خود رفتار نمايد و ثانيا با پيروان اديان آسماني به قاعده محبت و صلح و برادري عمل کند.

مرحلة سوم، قبول حکمت نوين (تلفيق دين و دانش) به عنوان اصول عقايد مشترک اديان.

بايد اشاره شود که وحدت نوين جهاني به انتشار کتب، مجلات و جزوات زيادي اقدام نموده است، که بر اساس کتب موجود و چاپ شده موضوع "حکمت نوين"، در سه بخش و چهار کتاب مختلف به صورت زير انتشار يافته است:

کتاب مكانيسم آفرينش: بخش اول حكمت نوين در سال 1333 شمسي.

كتاب ديناميسم آفرينش: بخش دوم حكمت نوين در سال 1346 شمسي.

کتاب گلهاي راهنمايي (جلد اول): بخش سوم حکمت نوين در سال 1349 شمسي.

کتاب گلهاي راهنمايي (جلد دوم): بخش سوم حکمت نوين در سال 1350 شمسي.

در سال 1354 شمسي پس از تشكيل "حزب رستاخيز ملت ايران" توسط حکومت وقت، تمام مجامع و احزاب سياسي و ديني مجبور مي شوند زير پوشش حزبي واحد قرار بگيرند. طبيعتا "وحدت نوين جهاني" از اين ادغام مستثني نبوده، تنها راه حل براي جلوگيري از اين عمل، اين بوده است که موقتا و به طور صوري، اين انجمن اعلام انحلال نمايد، تا از اين ادغام رهايي يابد. روش چنين مي شود که اگر سخنگوي وحدت از مقام خود کناره گيري کند، اين موضوع خاتمه مي يابد. از اين رو آقاي مسعود رياضي با قبول نظر و دستور شخص رهنمون، از عضويت هيئت مديره و سخنگويي وحدت استعفا مي نمايد.

طبق مرامنامة اصلي وحدت که تعهدي با باور وجداني بوده است، استعفاي هيچ يک از چهار نفر اعضاي اصلي وحدت نوين جهاني قابل پذيرش نيست. ليكن از نظر اداري و تشكيلاتي استعفا بلامانع است، بدين معني که با استعفاي يكي از اعضاي اصلي، خود به خود هيئت مديره منحل مي شود. لذا رهنمون وحدت، جواز فعاليت وحدت را به دولت مسترد نموده و بدين ترتيب تالار ديدار وحدتيان تعطيل مي گردد.

پس از استرداد جواز فعاليت انجمن "وحدت نوين جهاني"، آقاي مسعود رياضي از بهمن ماه سال 1354 جلسات روحي و "پرتوگاه تبليغ و انجلاي وحدت" را به صورت دوره اي در منازل پرتوجويان تشكيل
مي دهد.

از سال 1356 شمسي آقاي مسعود رياضي اقدام به تشکيل جلسات منظمي براي تبليغ و انجلاي انديشه وحدت در منزل شخصي خود مي نمايد و با توجه به جو انقلاب زدة ايران، دچار مشکلات فراواني از طرف دولت جمهوري اسلامي مي گردد.

در سال 1358 شمسي، با دستگيري آقاي رياضي توسط حکومت تازه تاسيس ايران، ضرورت شرايط حکومتي ايجاب مي نمايد كه فعاليت اين انجمن رسما و کتبا به اطلاع حكومت رسانيده شود. اين موضوع در دادستاني كل انقلاب مورد رسيدگي قرار مي گيرد و ثابت مي شود، که سازمان "وحدت نوين جهاني" و سخنگو و انجلا دهندة آن، به هيچ گروه و دسته و سازمان مخربي وابستگي ندارند. سوابق موجود در سازمان ها و ارگان هاي دولتي، مؤيد اين واقعيت ها بوده است. با وجود اثبات اين حقايق و دلائل و اسناد مثبته، جواز فعاليت مجدد، عليرغم تلاش فراوان آقاي مسعود رياضي، صادر نمي شود.

بنيانگذار و رهنمون وحدت نوين جهاني در تاريخ دوم تيرماه 1359 شمسي و متعاقب آن دکتر عطاءالله شهاب پور "بهگر" يک سال بعد، در بيست و نهم تيرماه 1360 شمسي به ديدار معبود شتافته و تحول مي يابند.

پس از تحول دو تن از بنيانگذاران، در سال 1360 شمسي، آقاي مسعود رياضي همچنان به اداره و ادامة کلاسهاي آموزشهاي حکمت نوين وحدت و مکتب روحي ادامه مي دهد، که حاصل آن جزوات جمع آوري شده اي از سخنراني هاي ايشان در مقطع زماني 1357 تا 1374 شمسي مي باشند.

به دليل فعاليتهاي مستمر و برگزاري جلسات تبليغ و انجلاي وحدت نوين جهاني براي توضيح و تشريح جامعه اي آرام و آزاد، آقاي رياضي در سال 1361 دستگير و تا سال 1368 به مدت هفت سال، در زندان بسر مي برند.

پس از آزادي از زندان، عليرغم فشارها و تهديدات حکومت وقت، ادامة جلسات تبليغي در منزل شخصي آقاي رياضي، باعث دستگيريهاي متعدد ايشان مي شود، که نهايتا در 13 مهر 1374 به خواست و مشيت يزدان مقتدر مهربان، حلاج وار به ديدار معشوقش مي شتابد.

فعاليت و تلاش مستمر ايشان در زمينة تبليغ و انجلاي وحدت نوين جهاني، موجب تربيت و تعليم بسياري از جوانان ايراني مي شود که همچنان مشتاقانه و فعالانه، در انجام دستورات اخلاقي اين مکتب اهتمام مي ورزند.

براي به وجود آوردن شرايط و امکان ادامة فعاليت "وحدت نوين جهاني"، آقاي نورزمان رياضي، فرزند سخنگو و انجلا دهندة وحدت نوين جهاني و پرتو بخش مکتب روحي، از سال 1379 شمسي در کشور سوئيس استقرار مي يابد. در اين راستا با همکاري و همياري دوستان و همفکران به جمع آوري و ديجيتاليزه کردن مطالب موجود در "حکمت نوين" اقدام و به انتشار وب سايتي به آدرس زير اهتمام مي ورزد.

www.vahdat.org

در تاريخ هشتم ماي 2002 (پانزدهم ارديبهشت 1381) آقاي نورزمان رياضي به همراه جمعي از همگامان، براي تبليغ و انجلا و خدمت در مرام وحدت، انجمن وحدت نوين جهاني را در کشور سوئيس تاسيس مي نمايد.

در حال حاضر، آخرين بازماندة هيئت موسسان "وحدت نوين جهاني"، آقاي علي اشرف کشاورز، در تهران اقامت دارند که جلساتي براي آشنايي هر چه بيشتر علاقه مندان  برگزار مي نمايند. کلية فعاليتهاي انجمن "وحدت نوين جهاني" شعبة سوئيس، با اطلاع و اجازة برادر وحدتي علي اشرف کشاورز بوده و دعا و حمايت ايشان همواره شامل حال اين جمع مي گردد.