نام :                               سخني چند از وحدت

(سالنامه نور دانش 1348 وبه همراه سالنامه 1347)

مولف:                           

ناشر:                              وحدت نوين جهاني

سال انتشار:                     1348

تعداد صفحات:                  111+70 صفحه

بها:                               35 ريال

چاپخانه:                        

مركز پخش:        

شماره ثبت كتابخانه ملي: