نام :                       سراسر جهان از پيشنهاد  وحدت نوين

                             جهاني استقبال مي كند

مولف:                                       

ناشر:                     نوردانش

سال انتشار:           اسفند 1346

تعداد صفحات:         488 صفحه

بها:                       100ريال

چاپخانه:                تابان

مركز پخش:        

شماره ثبت كتابخانه ملي:             1511   1/6/1356