نام :                                          سالنامه نور دانش1352

مولف:                                        حشمت الله دولتشاهي(حشمت السلطان)

ناشر:                                         وحدت نوين جهاني

سال انتشار:                                1352

تعداد صفحات:                              343 صفحه

بها:                                           100ريال

چاپخانه:                        

مركز پخش:        

شماره ثبت كتابخانه ملي: