نام :                                          سالنامه نور دانش 1350

مولف:                                        حشمت الله دولتشاهي(حشمت السلطان)

ناشر:                                         نوردانش

سال انتشار:                                1350

تعداد صفحات:                              227 صفحه

بها:                                           100ريال

چاپخانه:                        

مركز پخش:        

شماره ثبت كتابخانه ملي: